Pas Gebiedsplan aan

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Dinsdagavond 20 november 2018 besprak de stadsdeelcommissie Centrum de concept gebiedsplannen 2019. In meerderheid vonden de commissieleden de plannen puik. De bewoners niet en spraken massaal in.

De kritiek van bewoners richt zich met name op het gebrek aan èchte participatie. Dit stuk had gewoon veel eerder aan de bewonersorganisaties moeten worden toegestuurd, of ze hadden voor de zomer betrokken moeten worden voor inbreng. Onduidelijk is waar de inhoud vandaan komt. Dat is niet transparant. De inhoud is erg hap snap en lijkt vooral een inventarisatie van onderhanden werk van de ambtenaren. Nauwelijks iets dat (nieuw) van bewoners is. Er is geen langetermijnvisie. Het is te voorzichtig.

Petra Cats gaf als voorbeeld de non-participatie over eenrichtingsverkeer in de Plantage Middenlaan. Daar wordt jaren lang met de ambtenaren over gebakkeleid en een paar maanden werden bewoners opgeroepen om te “praten” over het definitieve voorstel. Dat dus al vaststond en waar de bewoners tegen zijn.

Cliff van Dijk memoreerde dat de Bewonersraad een zestien pagina’s tellend commentaar schreef op het Gebiedsplan 2018. Dit commentaar geldt nog steeds, ook voor 2019. Gezonde lucht is voor bewoners van de Nieuwmarkt/Lastage/Waterloopleinbuurt is nog steeds de  aller hoogste prioriteit. De oplossing is niet vergroening. Natuurlijk heeft hetAmstel-IJ-park en de Knowledge Mile onze sympathie en steun en zijn we actief betrokken bij Nieuwmarkt Groen! De oplossing is minder verkeer, minder doorgaand verkeer, minder taxi’s,touringcars, vrachtwagens, bouwverkeer, motoren en scooters. Het doorgaande verkeer van de Wibautas naar de Ring.

Cliff: Er komt een grote groep senioren aan. Geen veertig, geen honderd, maar honderden, allemaal met een toenemende verhuisnoodzaak en die heel mooie woningen, vaak gezinswoningen, achterlatend, als ze verhuizen. Zolang er echter onvoldoende geschikte woningen voor ouderen beschikbaar komen, maakt de‘verhuisregisseur’ hier in de buurt geen enkele kans en blijven de senioren zitten waar ze zitten.

Jeroen Verhulst (Buurtorganisatie 1018) signaleert de overmaat aan (kleine) starterswoningen in hun buurt en het niet bouwen van gezinswoningen en de ‘verkamering’ van grote woningen. Juist die punten zijn aangedragen voor het gebiedsplan, maar die hoorden er volgens het stadsdeel niet in thuis. Jeroen vraagt daarom het stadsdeel van hun adviesrecht gebruik te maken over die problematiek.

Paul: De Gebiedsagenda 2019-2022  leest als: “Wij gaan de wereld veranderen”. In de uitwerking daarheen zijn de uitgezette acties stelt dan teleur…… Zo gaan we die plannen op verbeteren van de luchtkwaliteit naar WHO-norm niet realiseren.

Paul Busker stoorde zich aan het Stadsdeel dat met het opvoeren van de CityTrees voortvarend doorgaat met het verspreiden van “het geloof” alsof de moswandjes in de Valkenburgerstraat zouden werken. Hij wees op de hoon van de wetenschap en spot van de bewoners, over dit project. Inclusief Zeeger Ernsting (GL) werkte iedereen, wetenschappers, politiek, milieudefensie en bewoners, mee met SBS6 programma Van onze Centen.

Paul: “De intocht van de Sint ging zondag door de Valkenburgerstraat. Dan kan de straat wel voor verkeer afgesloten worden! Dat helpt. Meer Klazen door die straat. Iedere dag. Dat sterkt het geloof van bewoners in dit bestuur”.

Daarnaast waren er veel (nieuwe)  wijkraadsleden van d’Oude Stadt aanwezig waarvan sommigen inspraken over hun buurt.

Bekijk hier de hele vergadering terug. Vanaf 1.30: uur de gebiedsplannen Oost 2019

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.