Knowledge Mile Terrassen

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Knowledge Mile Park is vanuit de gemeente opgericht om de Wibaut-as groener en duurzamer te maken. Bewoners moeten zorgen voor draagvlak. Met het “Terrassenplan” voor de Weesper- en Valkenburgerstraat, worden ondernemers door de gemeente als eerste bediend, ondanks bezwaren van bewoners. Nog afgezien van de inhoud moet de volgorde andersom.

De Wibaut-as is jaren lang een grote verkeersader. Bewoners willen minder verkeer, maar daar wil de gemeente niet aan. Al jaren worden bewoners door de gemeente aan de praat gehouden. Nu onder de vlag Knowledge Mile Park; straten vergroenen, verduurzamen en onderwijsprojecten leveren voor innoveren en leren. Een goede lezer van het verslag van de eerste bewonersbijeenkomst moet het al op zijn gevallen. De dadendrang van de projectorganisatie ligt vooral bij de “verterrassing” van de as.

Terrassenplan
Bewoners konden tot 3 februari een zienswijze indienen op het concept Terrassenplan.  Feitelijk gaat het plan om versmalling van de stoepen en beperking van de bestaande doorloopruimte. Juist op de punten waar horecabedrijven zich nu al niet aan de terrasgrenzen houden. De terinzagelegging leverde dan ook 8 schriftelijke kritische reacties op (o.a. van d’Oude Stadt). De teneur: lever eerst een concreet integraal plan voor vergroening (waar terrassen deel van uit kunnen maken). Inmiddels is de nota van beantwoording verschenen.

Het terras mag maximaal 3 meter van de gevel worden af geplaatst voor het realiseren van een geveltuin. De huidige situatie is dat een terras direct aan de gevel geplaatst moet zijn. De groenobjecten mogen in maximaal 1 meter rondom het terras worden geplaatst, zowel aan de voorkant als aan de zijkant. De doorloopruimte van 2 meter moet bij het realiseren van de geveltuin en het plaatsen van de groenobjecten ten alle tijden gewaarborgd blijven. Wanneer het terrassenplan wordt goedgekeurd gelden de uitzonderingen voor de terrassen in dit gebied.

Eigenlijk wordt er nergens ingegaan op de kritische reacties van bewoners en worden ze daarmee terzijde gelegd. Wel heel gemakkelijk wordt gewezen nar het nu pas beschikbare “concept” Plan van Aanpak, dat alleen rept over nog te maken concrete plannen die pas ergens 2e of 3e kwartaal 2020 beschikbaar komen.

Schrijnender is de opmerking in de nota dat de hoeveel Verkeer en de slechte Luchtkwaliteit geen onderdeel is van Terrassenplan. Doorverwezen wordt naar allerlei “lopende Agenda’s”, waarin niets concreets staat voor deze straten om op korte termijn minder verkeer te laten rijden en de luchtkwaliteit te verbeteren. Terwijl nota bene het Knowledge Mile Park vanuit de Gemeente Amsterdam getrokken wordt door: Ruimte & Duurzaamheid, Verkeer & Openbare Ruimte, Stadswerken, stadsdeel Centrum en stadsdeel Oost.

Het dagelijks bestuur streeft ernaar om in overleg met bewoners en ondernemers gebiedsgericht beleid te ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met het woon- en leefklimaat.

Andersom
Hoezo bewonersdraagvlak creëren voor een heel project, als er slecht geluisterd wordt op een klein onderdeeltje. Die terrassen zijn vlekken op de hele lengte van al die straten.

  • De gemeente moet niet vasthouden aan de “minimaal” 2 meter doorloopruimte. Zo’n terrassenplan staat juist een uitzondering toe op de regels. Ook in positieve zin. Zo is in het Terrassenplan Vijzelstraat de voorwaarde opgenomen dat er een minimale obstakelvrije loopruimte aanwezig is van 3 meter! De bewoners in de Valkenburgertstraat houden van hun brede stoepen blijkt uit onderzoek in opdracht van Verkeer en Openbare Ruimte. En op andere delen wordt nu al geen 1,5 meter doorloopruimte gehaald.
  • Er moet met dit en andere nieuwe terrassenplannen (dat overigens op hooguit een enkel huidig terras van toepassing lijkt) in ieder geval gewacht worden tot er een nieuw algemeen terrassenbeleid is vastgesteld. De motivering: “we hebben gepraat met de beleidsmedewerkers”, gaat voorbij aan het politieke proces rond de vaststelling van dat nieuwe terrassenbeleid!
  • Op deze wijze blijft het een ongezonde promotie van de gemeente om hier meer publiek naar grotere terrassen te lokken; het dus noch in het belang van passanten is, noch in belang van bewoners;
  • Het bij handhaving de vraag blijft wat de gemeente ooit gaat doen als toch duidelijk is verwoord en helder is getoond met foto’s dat hier sprake is van grove, structurele/permanente overtredingen van de huidige bepalingen van bestaand terrassenbeleid!

“Bewoners worden betrokken door middel van het onderhavige inspraakproces”

Behandeling in Stadsdeelcommissie
Het Terrassenplan Knowledge Mile Park, de Nota van Beantwoording en het Concept Plan van Aanpak 2020 Knowledge Mile Park worden behandeld in  stadsdeelcommissie Centrum op 24 maart 2020 vanaf 20.00 (Stadhuis Stopera, Amstel 1, commissie zaal). Deze vergadering is publiek toegankelijk. U kunt u hier meepraten over het terrassenplan KMP/uw zienswijze mondeling toelichten.

Bijlagen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *