Nieuw Amsterdams Klimaat | Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal is op 6 maart 2020 door het college van B en W vastgesteld. De maatregelen waar bewoners en ondernemers nu al mee bezig zijn, zijn doorgerekend. Het blijkt dat de Amsterdamse maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen, naar verwachting een CO2-reductie leveren van 48% op in 2030. Daarmee voldoet de hoofdstad bijna aan de afspraken van het landelijk Klimaatakkoord (49% reductie in 2030). Met extra maatregelen ligt ook het ambitieuzere Amsterdamse doel van 55% CO2-reductie binnen bereik.

Doorrekening Amsterdam
Door de sterke groei van de stad liep de uitstoot sinds 1990 op.  Vanaf 2010 loopt de uitstoot terug. Elektriciteitsverbruik en aardgas- en warmtegebruik vormt de meeste CO2-uitstoot. Adviesbureau CE Delft berekende dat de uitstoot in 2030 naar verwachting 48% lager uitkomt dan in 1990. De doorrekening wordt jaarlijks geactualiseerd en de gemeente stuurt zo nodig bij met aangepaste of aanvullende maatregelen.

Wethouder Van Doorninck: “Doordat Amsterdam hard groeit, is het voor ons extra lastig om minder CO2 uit te stoten. Toch zijn we erin geslaagd om de uitstoot te beperken. Bijvoorbeeld door huizen zonder aardgas te bouwen en stappen te zetten om de stad autoluw te maken. Op die voet gaan we verder. De doorrekening laat zien dat de maatregelen die we nemen ook daadwerkelijk het gewenste resultaat hebben, en dat is een geweldige steun in de rug. Met de hulp van bedrijven en Amsterdammers ligt 55% CO2-reductie in 2030 binnen bereik, maar tegelijkertijd moet er wel een hoop gebeuren. We vragen het Rijk om haast te maken met eenvoudige en effectieve subsidieregelingen en wetgeving.”

In de Routekaart staan doelstellingen en maatregelen, zoals:

  • De gemeente ondersteunt Amsterdammers met de collectieve inkoop van duurzame energie en lanceert dit jaar een app met een stappenplan voor mensen die willen starten met zonne-energie;
  • Nog dit jaar worden 29 GVB-bussen uitstootvrij;
  • Eind 2020 komt er een milieuzone voor de meest vervuilende diesel personenauto’s bij;
  • In 2024 is voor 55.000 woningen en gebouwen het besluit genomen ze aardgasvrij te maken, en in 2030 zijn 260.000 woningen en gebouwen aardgasvrij;
  • In 2025 zijn alle vergunningen voor nieuwe windturbines verleend;
  • In 2030 wordt de helft van alle geschikte daken benut voor het opwekken van zonneenergie;
  • Vattenfall gaat de Hemwegcentrale tot 2050 stap voor stap transformeren naar een fossielvrije energiehub.

De gemeente doet zelf ook wat:

  • Alle 200 scooters in het wagenpark zijn elektrisch dit jaar nog komen daar ook alle 435 auto’s en bestelbusjes bij.
  • Het vervangen van de 150.000 armaturen in de stad door LED-lampen is in volle gang
  • In 2030 zijn een gemeentelijk zwembad, een sporthal en 11 gemeentelijke kantoren aardgasvrij gemaakt.

Kosten
De overgang van fossiele naar duurzame energie vindt plaats op een rechtvaardige manier. Uitgangspunt is dat de woonlasten voor huishoudens met lage en middeninkomens niet stijgen als gevolg van de energietransitie. Daarnaast wil de gemeente iedereen ondersteunen die zelf aan de slag wil met verduurzamen, bijvoorbeeld met collectieve inkoopacties voor zonnepanelen, adviezen aan VvE’s en subsidies voor duurzame initiatieven. Ook kunnen bewoners voor informatie en advies terecht bij het online platform Nieuw Amsterdams Klimaat.

Verder
Onderstaande stukken worden ter  advisering geagendeerd bij de gemeenteraad voor de commissie MLD op 26 maart en de raadsvergadering van 1 en 2 april.

Bijlagen:

 

Lees en bekijk op AT5: Van Doorninck: ‘De stad gaat door de energietransitie veranderen’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *