Routekaart Participatieverordening

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Rutger Groot Wassink, wethouder Democratisering, deed schriftelijk verslag over de stand van zaken rond de participatieverordening.

De Bewonersraad sloot zich aan bij Kracht van Mokum en pleit voor een betere relatie van bewonersorganisaties met de gemeente op het gebied van participatie. Een van de punten betrof de relatie gemeente met Buurtplatforms. Het Buurtplatform is geborgd door de grondwet (vrijheid van vereniging en vergadering). De gemeenteraad nam 18 december 2020 de motie Buurtplatformrecht aan.

Peter van Hoesel en Rob van Engelenburg schrijvers boek Burgerparticipatie in het openbaar bestuur: “De eerste sleutel voor burgerparticipatie is dat de politiek ruimte geeft aan burgerparticipatie. Zolang ambtenaren, uitvoerders en burgers ervaren dat die ruimte er niet is, kruipen ze in hun schulp.”

In oktober 2021 stelde de gemeenteraad het beleidskader participatie vast. Eind 2021 bekrachtigde de raad het beleidskader buurtrechten. Beide beleidskaders kwamen voort uit een participatietraject samen met Amsterdammers en andere belanghebbenden. Daarbij werden o.a. de evaluaties betrokken van de participatietrajecten Autoluw en Waterlooplein Meedoen Werkt.

Participatieverordening
Beide beleidskaders zet het college om in een gemeentelijke verordening. Daarbij betrekt het college opnieuw een groep betrokken Amsterdammers. Uiteindelijke inwerkingtreding van de verordening is mei 2024. 

Groot Wassink: “Ook in het licht van de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen is oprechte en doelbewuste participatie van Amsterdammers keiharde noodzaak. Het is een ijkpunt in het Amsterdams Akkoord 2022-2026: de stad maken we samen. Tevens verplicht het wetsvoorstel “Versterking participatie op decentraal niveau” straks elke gemeente tot het vaststellen van een participatieverordening. Ook de Omgevingswet (invoering 1 januari 2024), stelt regels over het betrekken van burgers en de rol van de gemeente hierin.”

Routekaart
De Routekaart zelf schets vooral interne voorbereiding op de verandering die de participatieverordening brengt. Gesproken wordt over het versterken van het ambtelijk vakmanschap en bewustwording, naar behoefte van de directie. Maken van eenduidige werkprocessen, met waar mogelijk en nodig ruimte voor eigen accenten……

Bovendien moeten in de Amsterdamse participatieverordening nog verschillende onderwerpen uitwerkt worden zoals:

  • Reikwijdte participatie: het beleidskader bevat geen informatie over de reikwijdte van participatie. Moet je altijd een afweging maken over participatie? Of alleen in het
    geval van beleid? In de concept verordening zijn verschillende varianten opgenomen;
  • Rolverdeling Raad, College en stadsdelen (stadsdeelcommissies en dagelijks bestuurders): met u als Raad en met de betrokken bestuurders en stadsdeelcommissies wordt een gesprek gevoerd over de rol bij participatie. Daaruit moet blijken of het behulpzaam is om die rol in de verordening nog verder expliciet te beschrijven.
  • Buurtplatformrecht: Het College verkent hoe ze de ervaringen uit de pilot buurtplatformrecht een nadere plek kunnen geven in de verordening.

Wordt vervolgd.

Bijlagen

 

Deel onze berichten met uw familie, vrienden en kennissen via WhatsApp, Facebook, e-mail etc. door te klikken op een van onderstaande knoppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *