Voorstel verbetering bestuurlijk stelsel

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

De hoofdlijnen voor een nieuw bestuurlijk stelsel is opengesteld voor inspraak. U kunt uw zienswijze indienen tot en met 20 mei. In die periode zijn ook andere manieren waarbij u kunt bijdragen aan verbeteringen van dit voorstel.

Uit de evaluatie van het bestuurlijke stelsel van Amsterdam bleek de noodzaak tot versterking en verbetering van het stelsel. Op basis van het rapport en de reacties daarop stelt het College een nieuw stelsel op hoofdlijnen voor. Vanaf 2022 wordt ingezet op verbeteringen in het bestuurlijk stelsel zelf, maar ook op verbetering van de participatie en de ambtelijke organisatie en cultuur. Tussen 8 april en 20 mei kunnen Amsterdammers hun mening geven over het voorstel.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Democratisering): ‘’Het doel van dit traject is om een stevig lokaal bestuur neer te zetten, dat beter toegankelijk is voor Amsterdammers en meer zeggenschap verleent aan de mensen over wie de besluiten gaan. Met dit voorstel zetten wij een belangrijke stap in die richting en ik roep iedereen dan ook op om mee te denken. Lokaal bestuur raakt ons immers allemaal.’’

Voorstellen voor verbetering
De hoofdlijnennotitie gaat over de vraag hoe het politieke bestuur wordt vormgegeven, welke inhoudelijke taken en bevoegdheden de stadsdelen krijgen, welke mate van zeggenschap voor de inwoners is voorzien, en hoe dit vervolgens wordt vormgegeven. De belangrijkste punten uit het voorstel zijn:

  • Een steviger mandaat voor stadsdeelbestuurders
  • Onderzoek naar deels gelote stadsdeelcomissies
  • Instellen van gelote stadspanels
  • Minder afstand tussen stadsdeel en kiezer
  • Meer contact tussen stadsdeelcommissie en de gemeenteraad
  • Meer invloed en ruimte voor Amsterdammers om te participeren
  • De leeftijd voor actief en passief stemrecht stadsdeelcommissie naar 16 jaar
  • Amsterdammers van buiten de EU met een geldige verblijfsvergunning krijgen, nadat zij twee jaar in Nederland wonen, actief en passief kiesrecht voor de stadsdeelcommissies

Proces
Tussen 8 april en 20 mei kunnen Amsterdammers hun mening geven over dit voorstel. Ook kunnen geïnteresseerden tussen 15 en 28 april deelnemen aan een enquête over het stelsel. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente via onderstaande link, of u kunt een e-mail sturen naar bestuurlijkstelsel@amsterdam.nl.

Parallel aan de enquête vindt in de week van 19 tot en met 23 april in elk van de zeven stadsdelen een online inspraaksessie plaats, onder leiding van het dagelijkse bestuur. De uitkomsten van de enquête en de resultaten van de stadsdeelgesprekken vormen de input voor de daaropvolgende verdiepende online sessie op 10 mei.

ONLINE ENQUÊTE
In deze enquête vraagt de gemeente u bij elk voorstel om een reactie. Het invullen kost 10 tot 15 minuten.

In een eindverslag worden de resultaten van de inspraak en participatie aangeboden aan college en raad.

Meer informatie en data op:

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.