Topavond Bewonersraad

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Onder de Loep

Dinsdagavond 13 juni waren 150 bewoners uit de Nieuwmarktbuurt en Groot Waterloo aanwezig bij een Topavond van de Bewonersraad. Jeroen Slot, directeur van de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam, nam de buurt onder de loep met het verhaal achter de statistieken. Daarna gingen de aanwezigen met elkaar in overleg rond een aantal thema’s gebaseerd op het oude adagium van de Aktiegroep Nieuwmarkt: ‘We willen een stad met buurten waarin wonen, werken, leren, spelen en winkelen dichtbij en door elkaar gebeurt voor oude en jonge mensen. Een verslag.

De avond was een initiatief van enkele betrokken bewoners, die de “oude” Bewonersraad (sinds 1973!) een nieuwe start wil geven en werd in korte tijd georganiseerd door Paul Busker en Sandra Rottenberg. Begonnen werd met een korte uitleg van de avond, maar ook welke bewoners er nu aanwezig waren (onder de 45 jaar, uit welke buurt (ook het Ode-eiland hoort erbij!). Geïntroduceerd werden verslagleggers ChildPress en filmmaakster Michal Shabtay die opnamen maakte voor een film over de Lastagebuurt.

Bewonersraad
In een kort vraaggesprek schetste Paul Busker de historie van de Bewonersraad en wat het doel is van dit buurtplatform. Hij gaf aan dat bewoners zelf bepalen wat een buurtplatform is. Klein van omvang zal misschien maar over een urgent onderwerp gaan. Hoe groter de buurt hoe gevarieerder de gespreksonderwerpen zullen zijn. Zo’n groot platform is interessant om van elkaar te leren. Wat in de ene buurt werkt, kan ook werken in andere buurten. Daarnaast maak je massa.

Je kan natuurlijk lid worden van een politieke partij en daar je onderwerp bevechten, maar als de Bewonersraad naar de politiek gaat, of beter als de Bewonersraad door de Politiek gevraagd wordt, legt dat veel meer gewicht in de schaal. Nu willen we kijken of er een Bewonersraad 2.0 kan opstaan.

Er zijn andere actieve groepen zoals het Stadsdorp Nieuwmarkt, van en voor bewoners, om modern nabuurschap te regelen. Daarnaast bestaat al 2 jaar de Stadshart Top. Elena Simons vertelde kort over dit initiatief waar bewoners, culturele en maatschappelijke instellingen en ondernemers zich met elkaar buigen over kwesties die spelen aan beide zijden van de Nieuwmarkt (dus in Nieuwmarktbuurt en het Wallengebied) en daarvoor initiatieven ontplooien. Geografisch net een andere indeling dan postcodegebied 1011, het domein van de Bewonersraad.

Cijfers

Kaart gebied Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Kaart gebied Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo. Klik voor grotere foto.

Jeroen Slot gaf de buurt Nieuwmarkt/ Groot Waterloo een gezicht met cijfers. Een gebied waar 10.000 mensen wonen.

Economisch succes
Amsterdam gaat het voor de wind, als we niet oppassen gaan we ten onder aan onze verslaving aan succes. ‘De aantrekkingskracht van de stad wordt alleen maar groter, maar het huidige ‘groeipad’ van de stad is onhoudbaar’, stelde Slot. Na corona blijkt de groei van de bevolking nog harder gestegen dan daarvoor. Het is een selectieve groei, leerden we. De stad opent de poorten voor hoger opgeleiden en mensen met kapitaal en is veel minder toegankelijk voor nieuwkomers. Er is overal tekort aan personeel, de stad komt alleen al 700 onderwijzers voor de basisscholen tekort.

Demografische revolutie
De stad is in 50 jaar tijd enorm veranderd. In het verleden heeft een demografische revolutie plaatsgevonden, al sinds de jaren ‘70 is het aantal hoogopgeleiden spectaculair toegenomen. Dat zie je nog steeds terug in de demografische opbouw, zeker in het centrum. Het aantal mensen met een wetenschappelijke opleiding overstijgt zelfs dat van de HBO-ers.

Het bezoek aan de stad is nu helemaal aanbod gestuurd. Het toerisme groeide met de jaren mee met de welvaart, alle hotelkamers zitten vol.

De opgave is om te komen tot een verantwoorde groei, zodat het principe van een solidaire stad niet ten ondergaat en waar verduurzaming voorop staat. Het economisch succes van de stad kent een keerzijde, het geluksgevoel van de bewoners neemt af.

Beter: Toch is het niet alleen negatief nieuws, er gaan wel degelijk dingen beter dan vroeger. Er zijn veel minder verkeerdoden, de kwaliteit van de woningen is enorm gestegen, er is veelminder overlast van drugsverslaafden en straathandel in heroïne; het gevoel van veiligheid is gestegen.

Zorg
Hoe dragen we de buurt over aan een nieuwe generatie? Voor postcode 1011 geldt dat de buurt vergrijst – net iets sneller dan elders in de stad, met bijna 7% 75-plussers. Dat betekent dat we als buurtgenoten dienen na te denken over de voorzieningen. Als je weet dat de reguliere zorg aan zijn grenzen zit, zullen we naar elkaar om moeten zien. Gelukkig zijn er al verschillende mooie initiatieven zoals onderling ontwikkeld in Stadsdorp Nieuwmarkt en het project LHBO-kit. De buurt heeft weinig kinderen, minder dan 9%, hoe houden we de gezinnen in ons midden? Zij vormen het cement met sterke onderlinge netwerken. En is er nog plek voor jongeren in de buurt?

Wonen
Afgaande op de kadastrale gegevens is in onze buurt het percentage corporatiewoningen nog steeds 40%. Hier zouden we als buurtbewoners nader onderzoek naar moeten doen. Getuige de opmerkingen uit de zaal ervaren we dat woningen uit het sociale segment nog steeds worden verkocht aan particulieren, of na renovatie met een nieuwe puntentelling in de vrije sector terechtkomen.

Expats blijven kort en hebben dus weinig buurtbinding. Maar ondanks dit alles is de woontevredenheid hoog in onze buurt: ‘Niemand wil naar 1012’, grapte Jeroen Slot. Ook de sociale cohesie wordt als ruim voldoende ervaren, net iets hoger dan elders in de stad.

Voorzieningen
Ondanks het gemis aan gespecialiseerde winkels en detailhandel, kunnen we volgens Slot nog steeds makkelijk aan onze basisbehoeften komen dankzij de aanwezige supermarkten en zaterdagmarkt.

Conclusie
Nieuwmarkt/Lastage is een sterke buurt, gelegen in de relatieve luwte van het ergste toeristengeweld. Er wonen weinig kinderen, wat meer ouderen dan elders in de stad. Er is veel sociaal/cultureel kapitaal. Toekomstperspectief? Vergrijzing vraagt om het (zelf) creëren van alternatieve voorzieningen. Kortverblijvers zonder buurtbinding zouden we moeten verleiden deelgenoot te worden van onze buurt. De woningmarkt – met name in het sociale segment – lijkt op slot en we zullen moeten leren omgaan met toenemende drukte op straat.

Klik hier voor de presentatie.

Aan het werk
Om te voorkomen dat we ons zouden verliezen in klaagzangen, kon iedereen zijn grieven en ergernissen aan de ‘klaaglijn’ ophangen. Vervolgens groepeerden bewoners zich rond een tafel met een thema. Daar discussieerden ze constructief met elkaar en legden ideeën en wensen vast. Uitdrukkelijk werd gevraagd of bewoners bereid zijn om met elkaar in een vervolg over de onderwerpen te spreken en bijvoorbeeld zaken uit te zoeken en/of zelf te (laten) realiseren. Aan het eind van de avond werd kort teruggekoppeld wat er besproken was.

Oogst
Elise Sijthoff van World Child Press heeft twee dagen gestoeid met de uitkomsten van de discussietafels. Uiteindelijk hebben we de onderstaande thema’s kunnen genereren uit de vele bijdragen.

  1. Inrichting openbare ruimte (inclusief, begaanbaar ook voor mindervaliden, plek voor kinderen en jongeren).
  2. Levensloopbestendig wonen voor jong en oud (inclusief zorg voor elkaar als die niet professioneel voorhanden zal zijn)
  3. Samenstelling van de sociale kaart van de buurt (wie-wat-waar aan diensten en voorzieningen, gemeente, maatschappelijke organisaties en bewonersinitiatieven)
  4. Handhaving en veiligheid
  5. Winkels en maatschappelijk vastgoed (inclusief Boomspijker meer smoel en toegang voor de buurt).

Vervolg
We willen iedereen oproepen die verder wil met deze (of andere) thema’s zich nogmaals te melden. U kunt zich hier melden. Ook als u niet aanwezig kon zijn op de Bewonersraad van 13 juni. We brengen bewoners dan per thema met elkaar in contact.

Er zijn mogelijkheden om gratis vergaderruimtes te reserveren voor overleg in het buurthuis De Boomsspijker. Maar ook andere vormen zijn denkbaar. Daarom wijzen we nadrukkelijk op de bijeenkomsten van de Stadshart Top in de Oude Kerk op 19 juli en 13 september. Er zijn daar al werkgroepen en initiatieven die overeenkomen. Want het gaat er niet om hoe en met wie, maar dat we vorm blijven geven aan onze wensen voor een leefbare buurt, waar de belangen van bewoners tot hun recht komen. Zo nodig zijn er subsidiemogelijkheden. Stuur voor meer info een mail naar: secretariaat@bewonersraad1011.amsterdam

Ook zijn de aanwezigen nogmaals uitgenodigd om zelf een vervolg te geven aan deze bijeenkomst, door zelf iets te organiseren onder de naam Bewonersraad. Els Iping bood aan een volgende themabijeenkomst te willen organiseren over een inclusieve inrichting van de openbare ruimte. Gevoed met nieuwe kennis en een dosis energie door de ontmoeting met al die leuke en interessante buurtgenoten, gingen we weer uit elkaar.

Paul Busker
Sandra Rottenberg

Jurgen via secretariaat@bewonersraad1011.amsterdam: Dank voor de informatieve avond. Top dat jullie dat doen.
Deel onze berichten met uw familie, vrienden en kennissen via WhatsApp, Facebook, e-mail etc. door te klikken op een van onderstaande knoppen.

Één reactie

  1. Lucas Evers schreef:

    Conclusie van de avond: Veel nieuwe instroom van rijke internationale bewoners. nog maar 100 leerlingen in de Antoniusschool. De nieuwe expatkinderen gaan naar de internationale school. Het sociale weefsel staat onder druk van de transformatie naar Metropool Amsterdam. De prijzen rijzen de pan uit. De opdracht van de Regering om van Amsterdam een Metropool van internationale allure te maken is goed op stoom. De economie vaart hier wel bij. Voor de gewone Amsterdammers is dit een zure appel. De infrastructuur van de stad kan de toenemende drukte niet meer aan. Nu ook de knip in de Weesperstraat. We kunnen nergens meer heen. Ik voel mij als burger Gekneveld en opgesloten. Mede door de hoeveelheid Economie per vierkante meter. De gigantische toevloed van toerisme en aanverwante laagwaardige Horeca is een hel. Als burger hebben wij niets aan dit Economisch succes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *