Gebiedsplan 2019

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Zowel 4 als 18 december 2018 besprak de Stadsdeelcommissie de gebiedsplannen Centrum Oost en West opnieuw. De agendering was een vervolg op de eerder bespreking 20 november. Toen spraken bewoners-(organisaties) massaal in en wenste aanpassing. Uiteindelijk zijn een paar voorstellen overgenomen, maar het grootste deel van de plannen zijn ongewijzigd overgenomen.

Kritiek
Op 20 november werd een start gemaakt met de bespreking van de gebiedsplannen Centrum Oost (en West). Toen spraken bewonersorganisaties nog massaal in. Er werd door vele bewoners(-organisaties) kritisch ingesproken, zowel inhoudelijk als op het proces. In het vervolg op dinsdag 4 (agendapunt 5, bespreken concept voorstellen tot wijziging) en 18 december (agendapunt 8, o.a. stemming) deelde de stadsdeelcommissie de kritiek op de status van de plannen; wat kan de commissie er nu nog mee/aan doen. Is er dus iets te wijzigen, of is het al zelfs besloten. Die onduidelijkheid maakt ook niet helder welke ruimte er is voor bewoners en bewonersgroepen. Er kwam voor de stadsdeelcommissieleden zelfs een technische sessie aan te pas (13 december). De commissieleden vonden ook dat ze voor de plannen te weinig voorbereiding hadden en zelfs achtergrondinformatie ontbrak. Plannen bevatten meestal concrete oplossingen, maar het ontbrak dan weer aan vrijheid in de uitvoering.

Veranderingen
De commissie had voor de vergadering van 4 december een aantal aanvullingen/suggesties opgesteld. Een aantal daarvan werd door stemming in de vergadering van 18 december overgenomen, zoals een start met een pilot van bewonersparkeren, of het schrappen van actie 3.1.5 (Eenrichtingsverkeer Plantage Middenlaan, C-oost). Andere voorstellen haalden het niet in de stemming. Sommige voorstellen werden ontraden door het DB, o.a. omdat het lopende processen zijn, of het een taak van de hele stad betrof.

De stadsdeelcommissie vindt wel dat ze bij de komende cyclus dichter bij het proces betrokken moet worden en duidelijker moet zijn wat de commissie kan met de plannen en wat niet. De commissie wil in een eerder stadium een actieve bijdrage leveren, vanaf het moment dat de gebiedsenquête wordt voorbereid. Bewoners- en ondernemersorganisaties hebben dezelfde behoefte. Dat staat in de oplegger bij het advies. In die opleggerbrief en de bijgevoegde adviezen doet de stadsdeelcommissie aanvullende suggesties op verschillende (sub)thema’s en houdt daarbij rekening met de aanpassingen die het DB al gedaan heeft naar aanleiding van de beraadslaging van 20 november.

Anders
Uiteindelijk zijn een paar voorstellen overgenomen, maar het grootste deel van de plannen zijn ongewijzigd overgenomen. Ondanks de terechte kritiek van de bewoners(-organisaties) en ook eigen kanttekeningen adviseerde de Stadsdeelcommissie (namens bewoners) dus positief op de gebiedsplannen 2019 van het dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum. Door deze houding is onduidelijk welke adviserende rol de commissie heeft en neemt: als bewonersvertegenwoordigers, of doet zij dit op basis van politieke kleur…..

Dit college wil meer burgerparticipatie. Bewoners willen gehoord worden. Zo als nu houdt de Stadsdeelcommissie bewoners al jaren aan de praat. Niks co-creatie. Kon ook zonder. Dit soort adviestrajecten moet dus inderdaad anders, want als het Gebiedsplan Oost 2020, andermaal in beton gegoten, wordt voorgelegd aan de stadsdeelcommissie, dan kunnen bewoners daarna zeker weer “participeren” met een volstrekt zinloos rondje inspreken. Die passen daar nu al voor.

Bijlagen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.